Services

Speaker - Personal Coaching - Blogger

Our various treatments, therapies and services exceed even the highest demands and standard in the spa industry Our various treatments, therapies and services exceed even the highest demands and standard in the spa industry

Our various treatments, therapies and services exceed even the highest demands and standard in the spa industry

Our various treatments, therapies and services exceed even the highest demands and standard in the spa industry

WHAT I OFFER

PERSONAL CLEANSE

THỜI GIAN

3 THÁNG
Tuần 3 buổi, mỗi buổi 1.5 giờ

Học phí

9,500,000đ
Học phí đã bao gồm chi phí đi lại, thực hành và vận dụng vào ...

Massage therapies

THỜI GIAN

3 THÁNG
Tuần 3 buổi, mỗi buổi 1.5 giờ

Học phí

9,500,000đ
Học phí đã bao gồm chi phí đi lại, thực hành và vận dụng vào ...

CAM KẾT

100%
Học phí đã bao gồm chi phí đi lại, thực hành và vận dụng vào ...

Wellness rituals

THỜI GIAN

3 THÁNG
Tuần 3 buổi, mỗi buổi 1.5 giờ

Học phí

9,500,000đ
Học phí đã bao gồm chi phí đi lại, thực hành và vận dụng vào ...

THE COACHING PROCES

Subtitle text
  • THỜI GIAN HỌC 1 THỜI GIAN HỌC 1
  • THỜI GIAN HỌC 1 THỜI GIAN HỌC 1
  • THỜI GIAN HỌC 1 THỜI GIAN HỌC 1
  • THỜI GIAN HỌC 1 THỜI GIAN HỌC 1
  • THỜI GIAN HỌC 1 THỜI GIAN HỌC 1
  • THỜI GIAN HỌC 1 THỜI GIAN HỌC 1
  • THỜI GIAN HỌC 1 THỜI GIAN HỌC 1
  • THỜI GIAN HỌC 1THỜI GIAN HỌC 1